Στα χέρια του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη, βρίσκεται από σήμερα το μεσημέρι το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για τις κατ` εξαίρεση πολιτογραφήσεις αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της τετραμελούς Ερευνητικής Επιτροπής που συστάθηκε για διερεύνηση των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών από το 2007 έως και την 17η Αυγούστου 2020 παρέδωσαν το πόρισμά της στον κ. Σαββίδη, στο γραφείο του στη Νομική Υπηρεσία.

Ακολουθεί δήλωση του Προέδρου της Ερευνητικής Επιτροπής κ.Μύρωνα Νικολάτου κατά την επίδοση της έκθεσης της Ερευνητικής Επιτροπής που συστάθηκε για διερεύνηση των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών από το 2007-17.8.2020.

«Η Ερευνητική Επιτροπή των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων αλλοδαπών Επενδυτών και Επιχειρηματιών, στη βάση των όρων εντολής διορισμού της, καταθέτει σήμερα ενώπιόν σας την τελική Έκθεση της, στην οποία καταγράφονται τα σχετικά γεγονότα και το Πόρισμα της και αποτελείται από 780 σελίδες και συνοδεύεται από παραρτήματα πέραν των 5000 σελίδων.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτελέσουμε την αποστολή μας, κατά τρόπο ορθό, δίκαιο, αμερόληπτο και αντικειμενικό, έχοντας αποκλειστικό  γνώμονα τη νομιμότητα και τους όρους εντολής μας.

Το παρόν Πόρισμα συνιστά απόρροια ενδελεχούς εξέτασης όλων των πληροφοριών και των εγγράφων που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής, σε σχέση με τα κατ’ εξαίρεση πολιτογραφηθέντα πρόσωπα.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν οιονεί δικαστική. Επισημαίνεται ότι,  στο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα των εννέα μηνών, υπήρξε πλήρης σεβασμός στις αρχές της φυσικής δικαιοσύνης και της νομιμότητας,  , προκειμένου να εξεταστούν  όλοι οι φάκελοι  των 6.779 φυσικών προσώπων, που πολιτογραφήθηκαν ως Κύπριοι Πολίτες, στο πλαίσιο του σχεδίου των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων.

Εξαιτίας, ακριβώς του πολύ σύντομου αυτού  χρονικού διαστήματος, δεν κατέστη εφικτό να προσέλθουν όλοι οι επηρεαζόμενοι ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής, ούτως ώστε να καταθέσουν τις θέσεις τους. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι όλες οι υποβληθείσες ενώπιον της Επιτροπής παραστάσεις από τα εν λόγω πρόσωπα, μέχρι την 01 Ιουνίου 2021, λήφθηκαν υπόψιν στη σύνταξη του Πορίσματος.

Σε σχέση με τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις της περιόδου 2007 μέχρι και  17 Αυγούστου 2020, ανάμεσα στα σημαντικά ευρήματα και συμπεράσματά μας, συγκαταλέγονται τα εξής:

  1. Κατά την κρίση της Επιτροπής, τον ουσιώδη χρόνο 2007 – Αύγουστο 2020, υπήρξε μαζική παρανομία, δηλαδή υπέρβαση του σχετικού Νόμου, από  πλευράς Υπουργικού Συμβουλίου  και από άλλους, αναφορικά  με την πολιτογράφηση μελών των οικογενειών των Επενδυτών – Επιχειρηματιών και διευθυντικών στελεχών Εταιρειών – Επενδυτών.

Συγκεκριμένα, από  τις 6.779 κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις φυσικών προσώπων, τα 3.609 φυσικά πρόσωπα ή ποσοστό 53%, αφορούσε σε  μέλη οικογενειών και Διευθυντικά στελέχη εταιρειών, τα οποία πολιτογραφήθηκαν εκτός νομικού πλαισίου. Από τα υπόλοιπα 3.170 φυσικά πρόσωπα ή το υπόλοιπο 47% που πολιτογραφήθηκαν σύμφωνα με τον εξουσιοδοτικό Νόμο, το 66% ικανοποιούσαν όλα τα ουσιαστικά και τυπικά κριτήρια, ενώ το 34% δεν φαίνεται να ικανοποιούσαν όλα τα τυπικά κριτήρια. Σημειώνεται επίσης ότι ποσοστό 92% των επενδυτών φαίνεται να ικανοποιούσε, επί της ουσίας , το οικονομικό κριτήριο, ενώ για το υπόλοιπο ποσοστό 8% εντοπίστηκαν παρατυπίες ή/και ελλείψεις και δεν φαίνεται να το ικανοποιούσε. Επίσης ποσοστό ύψους 88% φαίνεται να ικανοποιούσε, επί της ουσίας, το κριτήριο της μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας, ενώ ποσοστό ύψους 12% δεν φαίνεται να το ικανοποιούσε.

  1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ το 2015 και το 2016 είχε στην κατοχή του γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις οποίες η κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση των μελών των οικογενειών των επενδυτών ήταν, ενδεχομένως, παράνομη, εντούτοις συνέχισε την ίδια πρακτική μέχρι το 2020, χρονιά κατά την οποία τροποποιήθηκε ο Νόμος.
  2. Είναι προφανές ότι το ΚΕΠ λειτουργούσε από το 2007 μέχρι τις 17.08.2020 με κενά και ελλείψεις, χωρίς επαρκές Νομοθετικό και σχεδόν καθόλου Κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, απουσίαζαν οι ασφαλιστικές δικλείδες, η ορθή νομική καθοδήγηση, αλλά και οι επαρκείς έλεγχοι, έστω και ως προς τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς.
  3. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, παρατηρήθηκε ότι ορισμένοι πάροχοι, δικηγόροι, λογιστές, Τράπεζες, κτηματομεσίτες και επιχειρηματίες ανάπτυξης γης δεν ανταποκρίθηκαν, επαρκώς, στις νομικές και άλλες υποχρεώσεις τους.

 Σε κάποιες δε περιπτώσεις, ούτε τα εποπτικά σώματα των παρόχων προέβησαν στους απαραίτητους ελέγχους.

  1. Από τα ενώπιον μας στοιχεία, υπάρχουν ενδεχόμενες πολιτικές ευθύνες πολιτικών προσώπων, Θεσμών και Αξιωματούχων. Εντοπίστηκαν, επίσης, ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες που βαρύνουν, κυρίως, Αιτητές – Επενδυτές και Επιχειρηματίες, αλλά και παρόχους ή και συνεργάτες τους. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκαν και ενδεχόμενες πειθαρχικές ή δεοντολογικές ευθύνες. Στη βάση των εν λόγω ευρημάτων, η  Επιτροπή καλεί όλους τους αρμόδιους όπως αξιοποιήσουν πλήρως τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Πόρισμα και όπως προχωρήσουν καθηκόντως στην αναζήτηση κ αι τιμωρία όσων ευθύνονται, ανάλογα με τον τύπο και τον βαθμό της ευθύνης τους. Αυτό άλλωστε απαιτεί το Κράτος Δικαίου.

Η ανάληψη των πολιτικών ευθυνών, επαφίεται στους επηρεαζόμενους και γενικά στην πολιτική ζωή του τόπου.

  1. Η Επιτροπή εισηγείται, επίσης, την εξέταση του ενδεχομένου ανάκλησης πολιτογραφήσεων, σε 85 υποθέσεις, από την εξέταση των οποίων προέκυψε ότι , ενδεχομένως, οι Αιτητές να ευθύνονται για ποινικά ή άλλα αδικήματα, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της πολιτογράφησης, ή των οποίων η πολιτογράφηση δύναται να ανακληθεί σύμφωνα με το Νόμο ή και για άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος.
  2. Για τον πολύ μεγάλο αριθμό των πολιτογραφήσεων που έγιναν καθ’ υπέρβαση του Νόμου, χωρίς, ωστόσο, να ευθύνονται οι Αιτητές, το ζήτημα της ανάκλησης είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, αφού δυνατόν να δημιουργήθηκαν κεκτημένα δικαιώματα, δυνάμει του Κυπριακού ή του Ενωσιακού Δικαίου.

Αυτό επαφίεται, βέβαια, στις αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας. 

Για σκοπούς πληρότητας, διευκρινίζεται ότι διαχρονικά οι, καθ’ υπέρβαση του Νόμου, Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου είναι μεν ακυρώσιμες, υπό προϋποθέσεις, αλλά δεν επισύρουν ποινική ευθύνη για τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκτός εάν έγιναν σκόπιμα και με σκοπό την καταδολίευση, πράγμα που δεν διαπιστώθηκε από τα ενώπιον μας στοιχεία.

Κατά την άποψη της Ερευνητικής Επιτροπής η Έκθεση ενδείκνυται όπως δημοσιοποιηθεί, εναπόκειται όμως σε εσάς να προβείτε σε ανωνυμοποίηση για σκοπούς συμμόρφωσης με το Νόμο και για την προστασία του Δημοσίου Συμφέροντος, κατά τον ίδιο τρόπο που έχει συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ μας, για την Ενδιάμεση Έκθεση.  Όσο αφορά τα παραρτήματα της Έκθεσης, αυτά μπορούν να δημοσιοποιηθούν σε χρόνο και έκταση που θα κρίνετε εσείς κατάλληλο.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους που συνεργάστηκαν μαζί μας, είτε με ένορκες καταθέσεις είτε με αποστολή εγγράφων και απαντήσεων επί διευκρινιστικών ερωτήσεών μας. Ευχαριστούμε, επίσης,  θερμά όλους τους συνεργάτες μας, οι οποίοι διορίστηκαν από τον Γενικό Εισαγγελέα, προκειμένου να συνδράμουν το έργο μας. Η βοήθεια και η στήριξη τους ήταν, αναντίρρητα, άκρως απαραίτητη και εποικοδομητική για την ολοκλήρωση της παρούσας τελικής έκθεσης.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς και τους έντιμους αντίστοιχους Υπουργούς, για τη συνεργασία και τη βοήθεια τους στο έργο της Ερευνητικής Επιτροπής.

Τέλος, ευχαριστούμε τον Έντιμο κ. Γενικό Εισαγγελέα για όλη την βοήθεια και την τεχνική στήριξη που μας έδωσε για την διεκπεραίωση αυτού του τόσο σημαντικού, θα λέγαμε, έργου της Ερευνητικής Επιτροπής».

 

 

Περισσότερα ΝΕΑ

About US

H gnomionline είναι το ειδησεογραφικό portal της Εβδομαδιαίας Πολιτικής Εφημερίδας «ΓΝΩΜΗ» με κύρια αποστολή την ενημέρωση των επισκεπτών του για τα μεγάλα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Είναι δομημένη σε κατηγορίες για εύκολη αναζήτηση από τους χρήστες, με κυριότερα πεδία τα εξής: Πολιτική, οικονομία, συνδικαλιστικά, ιδεολογικά, πολιτισμός, επιστήμη, τεχνολογία, περιβάλλον, υγεία, αθλητισμός.

 

Πρωτοσελιδο

Subscribe

 

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from Gnomionline Newspaper:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing.

 

Επικοινωνια

  • Λουτρακίου 3Β,2027,Στρόβολος
  • ΤΗΛ: 22311873 , FAX: 22316793
  • gnomi.newspaper@cytanet.com.cy
Top